„Pamiętnik Teatralny”

adres: 00-950 Warszawa, ul. Długa 26/28, skr. poczt. 994
tel. +48 22 504 82 42
e-mail: pamteatr@ispan.pl
www.ispan.pl

redaktor naczelny: Jarosław Komorowski
wydawca: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk